Pokary arassalyk

Biz hakda

XIMI GROUP HAKYNDA

2006-njy ýylda döredilen XiMi, 17 ýyllyk doly tejribesi we professional satuw topary bolan Titan dioksid öndürijisidir.Hytaýda iň uly titanium dioksid öndürijileriniň biri hökmünde SiMi-iň Guangxi welaýatynda ýerleşýän 140000 inedördül metr zawody bar.

XiMi, örtük, boýag, plastmassa, reňk ussasy, rezin, çap ediji syýa, poliester süýümi we ş.m. giňden ulanylýan Rutile titanium dioksidi, Anataza titanium dioksidi, hlorid titanium dioksidi we süýümli titanium dioksidi öndürmekde ýöriteleşendir.

Önümçilik ukybymyz ýylda 80000 tonna we Günorta-Gündogar Aziýany, Eastakyn Gündogary, Japanaponiýany, Koreýany, Europeanewropany, ABŞ we Afrikany öz içine alýan bazarymyz. 

hakda

Dünýä derejesindäki marka bolmak üçin, XiMi önümçilik desgalaryna we synag enjamlaryna köp maýa goýdy we awtomatiki önümçilik ulgamyna eýe.Ösen minerallary gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen, XiMi-iň önüminde birmeňzeş ýokary aklyk we ýokary gizlenýän poroşok we aňsat dispersiýa bilen ýokary Tio2 mazmuny bar.

ISO 9001: 2008 kepillendirilen zawoddan geçdik, XiMi-de çig maldan taýýar önüme çenli berk gözegçilik ulgamy bar. "Hil kompaniýanyň durmuşy" XiMi-de esasy gymmatlykdyr. Şol bir wagtyň özünde, XiMi iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen özleşdiriş hyzmatyny hödürleýär. biziň bilen bilelikde hyzmatdaşlyk etmek we ösdürmek üçin OEM, ODM, distribýutor we söwda kompaniýasyna hoş geldiňiz!

BIZIIS MISSION

Önümlerimiz, hyzmatlarymyz we çözgütlerimiz arkaly her gün durmuşy baýlaşdyrmaga we gowulaşdyrmaga çalyşyň.

Täzeliklerimiz we tehnologiýalarymyz bilen müşderiler üçin gymmatlyk döredýäris, toparlarymyza üstünlik getirýäris we dünýä üçin has durnukly geljege goşant goşýarys.

BIZI M Medeniýetimiz

Ösüş görnüşi: Bu pudakda dünýä derejesindäki marka bolmak.
Gymmatlygy: Adalatly, dogruçyl, açyk, seslenme.
Wezipe: bilelikde döredijilik, ýeňiş gazanmak, umumy abadançylyk.
Dolandyryş pikiri: Bazara gönükdirilen, Hil-gönükdirilen, Hyzmat-gönükdirilen.
Dolandyryş pelsepesi: Adamlara gönükdirilen, üznüksiz gowulaşmak, her bir işgäriň gazananlary.

Ruhumyz

Maksadymyz köklerimizden gurlup, geljege täzeçillik, jogapkärçilik, müşderilere gönükdirilen we dowamlylyk mirasy bolup gelýär.

Umumy gymmatlyklarymyz we liderlik borçnamalarymyz her gün kararlarymyza we hereketlerimize ýol görkezýär.

Toparymyz

Toparlarymyz umumy gyzyklanmalar we maksatlar sebäpli dürli tarapdan gelýär.

Toparymyzyň agzalary, professional iş tejribesini goşmak bilen 15 ýyldan gowrak tejribe toplady.Işi lezzet hökmünde görýäris, edýänlerimize ynanýarys we söýýäris.Simpleönekeý, pragmatiki we şatlykly işlemegi halaýarys.Ahyrky tejribe we hyzmat bermäge ymtylýan, ulanyja ýapyşýarys.

wenj10
tam (1)
tam (2)